Zoals beloofd: de huidige dorpsvisie

28 april 2018 door Liesbeth

Want ja, de dorpsvisie, onze dorpsvisie is een visie in beweging, vooruitlopend en volgend op ontwikkelingen en veranderingen, zowel in als buiten het dorp.

Eigenzinnig en betrokken
Visie van Oldenzijlsters op hun dorp
21 april 2018

Oldenzijl is een klein dorp waarin ieder zich vrij voelt en onnadrukkelijk zich ook het lot van de ander aantrekt. We kennen elkaar en laten ieder in z’n waarde.

Oldenzijl ligt niet ver van de Waddenzee, vlak bij grotere dorpen, zoals Uithuizen, Uithuizermeeden, Middelstum en Loppersum, aan kleine gemeentelijke wegen en paden. Het is een oude kern, met een 13e-eeuwse kerk te midden van een wierdenlandschap met akkerbouw en een enkel veeteeltbedrijf. Onze woningen zijn heel verschillend, meestal in eigen bezit, soms gehuurd. We zijn trots op onze huizen die we goed onderhouden. Dat is niet altijd zo geweest: vlak na het vertrek van veel oorspronkelijke bewoners, begin jaren zeventig, was het onderhoud slecht. Maar met de komst van nieuwe bewoners in de jaren daarna zijn veel huizen langzaamaan in oude glorie hersteld of nieuwgebouwd. In Oldenzijl wordt gewerkt, er zijn boerenbedrijven, een mechanisatiebedrijf, een zorgbedrijf en diverse zelfstandigen. Andere bewoners vinden emplooi in de regio of in de stad Groningen en zijn soms ook elders, in heel Nederland, te vinden, in allerlei beroepen. We zijn rijk aan rust en ruimte, met het weidse uitzicht over de akkers rondom, en het zicht op de oude Nicolaaskerk. Oldenzijl is een aantrekkelijk dorp, en dat moet zo blijven.

Wat ons bindt
Ieder gaat liefst zijn eigen gang, maar komt ook vaak naar het dorpshuis (‘Lutje Brussel’) om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten, aan het begin van het jaar een goed nieuwjaar te wensen, voor bijeenkomsten van de biljartclub, de hardrijderijvereniging – die in 2018 90 jaar is geworden -, naar gezamenlijke maaltijden of zo maar op zaterdagmiddag om iets te drinken of te eten, naar barbecues, of voor spelletjes voor kinderen en volwassenen. Het dorpshuis is een actieve ontmoetingsplaats, georganiseerd door dorpsvereniging VDO. Al is het dorp nog geen 100 inwoners groot, de vereniging speelt het altijd weer klaar om al die activiteiten te organiseren ook vanwege de grote bereidwilligheid van velen om zich in te zetten. Die bereidwilligheid hebben we ook naar elkaar toe: er is altijd wel iemand die een hand toesteekt, of luistert.

De prachtige 13e-eeuwse Nicolaaskerk met haar klok en begraafplaats is de meest in het oog springende plek. Dorpsbewoners nemen actief deel in het bestuur ervan, samen met leden van de PKN-gemeente Roodeschool. Ze brengen grote deskundigheid en veel inspanning in voor het onderhoud en de restauratie van kerk en klok, het plaatsen van het nieuwe orgel en voor de verwerving van subsidies daartoe. Ze openen de kerk iedere dag zodat hij een pleisterplek is voor wandelaars – van bijvoorbeeld het St. Jacobspad, fietsers en andere bezoekers. De kerk is ook een ontmoetingsplek voor het dorp bij culturele gebeurtenissen en bijeenkomsten, soms met een meer dan regionale uitstraling. We zien ook belangstelling voor een passende urnenmuur bij de begraafplaats.

Al die activiteiten willen we graag houden en uitbreiden. We onderhouden een mooie website en een eigen krant De Ol’nzielster en hebben plannen voor een dorpskas, waarin we ieder onze groenten of bloemen telen en elkaar zomaar kunnen ontmoeten en spreken. En als er zich nieuwe mogelijkheden aandienen om met elkaar in contact te zijn, dan is daar belangstelling voor.
Krimp
In onze kleine gemeenschap tikt elke verandering flink aan, of het vertrek is of komst, geboorte of overlijden. Dat was vroeger zo en nu nog steeds. In de afgelopen jaren zijn jonge mensen in ons dorp komen wonen en zijn er kinderen geboren. We heten nieuwkomers van harte welkom en houden het dorp aantrekkelijk voor jong en oud. Maar het is een uitdaging om een levendig en aantrekkelijk dorp te blijven terwijl opgroeiende kinderen naar elders vertrekken en veel bewoners ouder worden. Wil er steeds plaats zijn voor nieuwe, jongere bewoners, dan moet het aantal woningen op zijn minst gelijk blijven, want anders volgt er krimp. En vooral voor ouderen is het van groot belang dat voorzieningen goed bereikbaar blijven. Een andere uitdaging bij de krimp zijn de boerderijen waarvan de omliggende grond is verkocht. We hechten aan die fraaie grote gebouwen die zo rustig en monumentaal in het landschap staan. Nieuwe functies zouden daarbij moeten passen.

Voorzieningen
Al zijn de meeste huizen in Oldenzijl voorzien van snel internet, huizen en boerderijen in het buitengebied missen die belangrijke aansluiting. Voor veel voorzieningen zijn we aangewezen op omliggende dorpen, zoals voor scholen, winkels, gezondheid. Maar we koesteren wat we wel hebben: de kerk en het dorpshuis, het haventje bij de Paaptilsterbrug waar vaak gevist wordt en waar je kunt parkeren, de gracht rondom de boerderij van Klaas en Gea Dijksterhuis waar we schaatsen en priksleeën. Er zijn de wandel- en fietspaden langs de Meedstermaar en naar Uithuizen en het onverharde pad naar het balkje over de maar. Er zijn zitbankjes, ook een met de tekst “t Is de lucht achter Oethoezen”, waar een van ons thee en koffie voor passanten aanbiedt. We zien meer kansen voor recreatie en toerisme, ook om de naamsbekendheid en leefbaarheid van het dorp te versterken, natuurlijk in balans met de gekoesterde rust. We zijn bezig met een verfraaiing van de driesprong bij de Oldenzijlsterweg, de Hommesweg en ’t Baalkjepad door een kunstzinnige installatie waar wandelaars en bewoners verhalen kunnen beluisteren over de rijke geschiedenis en het bijzondere heden van Oldenzijl en omgeving. We zouden het fraai vinden als Oldenzijl met deze installatie, naast de prachtige kerk, een tweede pleisterplaats zou bieden voor wandelaars.

Milieu
Oldenzijl is ook aantrekkelijk omdat het dorp veel groen en bomen heeft, in tuinen, langs de weg en rondom kerk en dorpshuis. We koesteren onze huisdieren die in bijna alle huizen aan te treffen zijn, en we noemen bijzondere flora en fauna: de aloude dobbe aan de Battenweg waar eenden en reeën zitten, het vennetje op het land van Sietse Buurma, dat een broedplaats is voor de grauwe kiekendief en een schuilplek voor fazanten, hazen en reeën. Sommige dorpsbewoners zijn jagers met veel kennis van zaken en zorgvuldig beleid. Het onderhoud van het openbaar groen verdient aandacht en overleg: sommig onderhoud kunnen we zelf doen, maar we willen vooral overleg als de gemeente van plan is te snoeien.

Energie
De overgang naar herwinbare energie door zon en wind komt naderbij. We willen verkennen wat we daar als dorp aan kunnen doen, door gezamenlijke energieopwekking zoals een coöperatieve postcoderoos, of windenergie, in samenhang met het versterkingsprogramma. Zo kan het versterkingsprogramma ook bijdragen aan duurzaamheid.

Verkeer
Ook al ligt Oldenzijl aan smalle gemeentelijke wegen, er is sprake van doorgaand verkeer en landbouwvervoer. Dat is niet zonder gevaar: er wordt soms hard gereden, ook met grote voertuigen: het gaat om hard rijdende personenauto’s en – vooral in de oogsttijd- hard rijdende tractoren met zware aanhangers. Hinderlijk zijn ook langsrijdende motorclubs. Er zijn veel wensen op het gebied van verkeer. De 30km-zone op de Oldenzijlsterweg is niet goed aangegeven en er wordt vaak harder gereden. Ook is er een 30km-zone gewenst op de Paaptilsterweg, liefst met snelheidsindicaties (door smileys of dergelijke). De kruising Oldenzijlsterweg en Hommesweg is onoverzichtelijk, de Dijkumerweg en de Wilkemaweg verdienen meer passeerstroken en de nu al bestaande passeerstroken zouden beter aangegeven kunnen worden.

Vanwege het vertrek van de basisschool naar Zandeweer zijn kinderen uit het dorp nu aangewezen op een route met een gevaarlijke oversteek voor voetgangers en fietsers over de provinciale weg N999. Ook is de afslag op die weg naar de Noorderweg zeer gevaarlijker en is daar een inhaalverbod heel wenselijk.

Daarnaast leidt de bestrating op de Oldenzijlsterweg ter hoogte van het pad naar de kerk tot flinke trillingen in woonhuizen en mogelijk ook de kerk. ‘t Baalkjepad wordt gebruikt door schoolgaande kinderen, maar is soms moeilijk begaanbaar bij regen.

Versterking
De gaswinning van de NAM heeft ook mijnbouwschade aan Oldenzijl opgeleverd: schade en scheuren in huizen, schuren en bedrijfsgebouwen. De mogelijkheid van nog zwaardere bevingen heeft geleid tot een versterkingsoperatie die ook onze gebouwen zal betreffen. We onderschrijven hierbij de aanbevelingen en uitgangspunten van het witboek van Overschild. Daarnaast is een heel belangrijk aandachtspunt dat bij de versterking van heel verschillende woningen ook heel verschillende maatregelen passen. De budgetten daarvoor zullen uiteenlopen. We willen niet dat bewoners tegenover elkaar komen te staan met verschillende verwachtingen. Daarom willen we transparantie over maatregelen en toekenningen en een dorpsgewijze ondersteuning en bouwbegeleiding, om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en mee te nemen. De huisvesting in wisselwoningen willen we zo veel mogelijk in eigen dorp. Bij herbouw willen we het dorpsgezicht behouden: gevarieerd, met oog voor detail en maat.

Voor het dorp is het van belang dat alle woningen versterkt worden en er geen woningen worden gesloopt zonder dat er een wordt teruggebouwd, zoals in het nabij liggende Oosternieland is gebeurd. Dit geldt voor zowel voor de koop- als de huurwoningen. We respecteren daarbij ieders autonomie bij het eventuele besluit een pand niet te laten versterken.

Samengevat: aantrekkingskracht en vernieuwing
Oldenzijl is een prachtig en aangenaam dorp. Dat willen we zo houden, maar we zien tegelijk dat dit inspanning zal kosten, van onszelf, van de overheid en van andere partijen zoals de NAM. We willen onze huizen mooi houden, gezond kunnen blijven leven en werken. En we willen elkaar en anderen laten zien dat het hier goed leven is. Daarom willen we– of het nu gaat om het behouden of aanbrengen van voorzieningen, onderhoud, aardbevingsproblematiek, of over versterking van huizen – van de gemeente, andere overheden en overige partijen graag tijdig en open overleg.

Geplaatst in Algemeen nieuws

Advertenties