vergadering ijsvereniging 2015

8 februari 2015 door Liesbeth

Op zaterdag 30 januari werd de jaarvergadering van de Hardrijderijvereniging Oldenzijl en Omstreken gehouden.

Aanwezig waren: Joke, Dick, Marten, Liesbeth, Vera, Christine, Louis, Louwe, Dorien, Sietse, Corry, Ad, Frans, Danny, Eric Yolande en Maaike.
Afgemeld waren Johannes en Inge, Bouke en Ijes

Om 20.06 opende de voorzitter Dick Sikkema met de cynische opmerking dat we dit jaar gelukkig geen doden hadden te herdenken (vorig jaar waren dat er tien!).

Gestart werd met de mededeling dat er geen (extra) activiteiten mogelijk zijn geweest afgelopen jaar vanwege het feit dat we een hoge rekening voor de koffie hadden gekregen van VDO (dat is geregeld), en omdat de overdracht van de bankrekening van Felix naar Marten nog niet geregeld is. Ter plekke wordt Marten het mandaat gegeven om de rekening op te heffen en de financiën vanuit een kistje te regelen. Tevens wordt ter plekke afgesproken dat we op zaterdag 28 februari naar Kardinge gaan.
De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd, en het zelfde geldt voor het jaarverslag van de secretaris.
Aansluitend volgt het verslag van onze nieuwe penningmeester Marten. Hij meldt dat er het afgelopen jaar 165 euro aan contributie is binnengekomen, euro 130,50 aan lotenverkoop, euro 5,55 aan rente en 33 euro teruggestort door VDO. Uitgaven waren 42 euro aan drankjes, 43,65 aan de taart etc, 92,36 aan de verloting, 90,09 euro voor de schaatswedstrijdkijkmiddag inclusief snert. Een positief saldo dus van 65,95. Op 1 januari 2014 zat er 5 euro in kas, en 588,08 op de rekening; op 1 januari 2015 was dat resp 17,40 en 641,63.
De kascommissie was tevreden en verleent decharge. Christine is aftredend, en Dorien meldt zich niet geheel vrijwillig aan. Zij wordt wel met een donderend applaus aangesteld.
De pauze start om 20.25 en eindigt om 20.32.
Joke is aftredend en niet herkiesbaar, en Ad zal proberen haar op te volgen. Ook voor zijn voornemen is er een donderend applaus. En Joke wordt bedankt voor alles wat zij heeft gedaan met een prachtige bos bloemen, geen tulpen.
Wat betreft de activiteiten voor het seizoen worden, naast 28 februari Kardinge (waarvoor Dick nog een apart bericht rondstuurt), nog striekiezerglieden bij ijs genoemd, de gracht is al schoon (en de familie Dijksterhuis wordt al bij voorbaat bedankt), men stelt een lange tocht voor (maar ook dat kan alleen bij voldoende ijs, en we houden als vereniging 8 cm aan: veiligheid voor alles).
Bij de rondvraag wordt alleen nog de vraag gesteld of we een nieuwe poging kunnen doen voor het ontwerp van een logo. En dat wordt zo afgesproken, Dick zal het ook op de uitnodiging voor Kardinge benoemen. Voorstellen kunnen naar Liesbeth, liesbethspan@gmail.com.
En het bestuur vermeldt nog even dat de tulpenverkoop een groot succes lijkt te zijn: er zijn ruim 50 bossen verkocht!
En vanaf 20.40 is het spel van de avond gespeeld, gezien de ruilhandel die heeft plaatsgevonden moet iedereen nu wel tevreden naar huis zijn gegaan. De lotenverkoop heeft 140,60 opgebracht.
PS: we hadden weer te veel ballen in de machine; volgende keer toch maar die oranje op één na, eruit halen

Geplaatst in IJsvereniging

Advertenties