bericht vanuit de gemeente

1 november 2018 door Liesbeth

Bestuurlijk overdrachtsdocument voor nieuwe Raad

Vandaag, woensdag 31 oktober, ontvangt de Raadsklankbordgroep (een vertegenwoordiging van raadsleden van de BMWE-gemeenten) een overdrachtsdocument van de huidige vier colleges: ‘De Staat van Het Hogeland’. In dit document worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen binnen de diverse beleidsdomeinen van de nieuwe gemeente Het Hogeland beschreven. ‘De Staat van Het Hogeland’ is bedoeld als overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Zij ontvangen het document via de Raadsklankbordgroep.

Beleidsterreinen

‘De Staat van Het Hogeland’ gaat in op diverse beleidsterreinen, waaronder Economie & Werkgelegenheid, Leefbaarheid & Voorzieningen, Sociaal Domein & Volksgezondheid, Ruimtelijke ordening, Wonen & Duurzaamheid, Aardbevingen en Burger & Bestuur. De huidige ontwikkelingen worden erin beschreven, evenals aandachtspunten voor het nieuwe college en de raad: wat zijn volgens het huidige bestuur de belangrijkste onderdelen waar op moet worden ingezet.

Inzet

Een belangrijk onderdeel van het document heeft betrekking op de harmonisatie van diverse beleidsgebieden. Op het gebied van bijvoorbeeld afvalinzameling hebben de vier gemeenten een verschillende aanpak qua kosten, milieu en service – harmonisatie daarvan is belangrijk. Dit proces start vanaf 1 januari 2019. Ook harmonisatie op andere terreinen, denk aan belastingen en Openbare Orde en Veiligheid, is van groot belang. Qua economie is het belangrijk om in te zetten op onder andere het behoud van werkgelegenheid en het investeren in digitale en fysieke bereikbaarheid van Het Hogeland. Voor de leefbaarheid is van het belang om in te zetten op bijvoorbeeld voorzieningen, sport, kindcentra en cultuur. In de zorg speelt het terugdringen van financiĆ«le tekorten een grote rol, terwijl er tegelijkertijd gestreefd wordt naar goede zorgvoorzieningen en er oog is voor kwetsbare inwoners, maatschappelijke initiatieven, minimabeleid en mantelzorg. Waar het gaat om ruimtelijke ordening en wonen, ligt de nadruk volgens de colleges onder andere op het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie, een Woon- en Leefbaarheidsplan, energietransitie en verkeerveiligheid. Ook de aardbevingsproblematiek krijgt aandacht: de versterkings-opgave wordt op een gebiedsgerichte manier opgepakt, in overeenkomst met de visie ‘Ruimte!’. Bovendien is het streven om zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare kansen dankzij het Nationaal Programma Groningen.

 

 

Geplaatst in Gemeentenieuws

Advertenties