feest ijsvereniging, al 90 keer

11 februari 2018 door Liesbeth

Het was negentig jaar geleden dat in Oldenzijl de IJsvereniging werd opgericht. Het dorp was uitgenodigd om op 10 februari in het feestelijk aangeklede dorpshuis te komen genieten van een kop snert. Ruim twintig dorpsbewoners lieten zich deze goed smaken. Ondertussen werden er oude foto’s van het dorp in winterse tafelen geprojecteerd. De gesprekken gingen al snel over wie is wie en waar is dat. Spontaan deed Jeanine Meijer de oproep een soort archief over het dorp aan te leggen om het verleden voor de toekomst te bewaren. Een goed idee om nader uit te werken.
De dag voorzag ook in winterspelen. Helaas zat het weer niet mee. In aanloop van het feest begon het te vriezen, maar de vorst had het land weer verlaten. De geplande ijsbaan op het schoolplein was letterlijk van de baan. Het bestuur had voor de kinderen als alternatief allerlei indoor winterspelletjes bedacht. Al snel hadden de kinderen door dat je best hard kan gaan met priksleeën op een skateboard.
Formeel heet de IJsvereniging de Hardrijderijvereniging Oldenzijl. In de oude notulen staan niet alleen de uitslagen te lezen van alle wedstrijden. Ook werden er loterijen georganiseerd. Die traditie bestaat nog steeds. Ad Prins vertelde tijdens het feest dat de verenigingskas daardoor goed gespekt was. De laatste jaren is er immers geen strenge winter geweest. Schaatsen op de Meistermaar of striekiezerglieden op de gracht van Klaas en Gea Dijksterhuis zat er niet meer in. Geld uitgeven hoefde niet. Het bestuur van de IJsvereniging had daarom besloten het dorp Oldenzijl een cadeau te geven. Een cadeau dat past bij de donkere dagen van de winter. Om 15.00 uur overhandigde Ad het cadeau aan Louis als voorzitter van VDO. VDO mag op kosten van de IJsvereniging voor het dorp een Vlaggenmast kerstboomverlichting kopen. Louis sprak namens VDO zijn dank uit voor dit mooi cadeau. Waar de verlichting straks komt te hangen, wordt met alle Oldenzielsters besproken, zo zei hij.
De IJsvereniging kreeg zelf ook nog een cadeau. Jeanine had op zolder een oude, maar nog steeds gave slee gevonden. Waarschijnlijk staat die nog op een van de oude foto’s. Ze overhandigde de slee aan Ad met de woorden dat ze hoopte dat het de komende vijf winters ijstijd zou worden, zodat we met z’n allen weer op het ijs kunnen. De slee gaat een mooie plek krijgen in het dorpshuis, samen met de andere attributen van de Ijsvereniging.

Opgenomen in IJsvereniging

Bijeenkomst driehoek

2 februari 2018 door Liesbeth

Vrijdag 16 februari vanaf 19.30 uur is er een bijeenkomst in het dorpshuis. Er wordt een update gegeven over de stand van zaken rondom de driehoek-kunst, een presentatie van Joop Mulder en door de kunstenaar Dirk van Lieshout.

Opgenomen in Activiteiten

BREAKING NEWS

2 februari 2018 door Liesbeth

Voor iedereen die het verslag van de jaarvergadering niet heeft gelezen: morgen 3 februari is er mosselavond. Wie niet voor een lege mosselpan wil staan, kan zich nog opgeven bij Leo (402201), Louis (464366) en bij Martijn (geen idee)

Opgenomen in Activiteiten

Feestje!

30 januari 2018 door Liesbeth

Op zaterdag 10 februari viert de ijsvereniging haar 90 jarig bestaan. Vanaf 14 uur koek en zopie, en ijsspelletjes voor de kinderen; om 15 uur wordt een kado aangeboden aan het dorp. Vanaf 15 uur is er ook snert met roggebrood te krijgen. Opgeven voor de snert is een aanrader (ajbugel@gmail.com). Enne, heb je nog mooie oude ijsfoto’s wil je die dan meenemen?

Opgenomen in IJsvereniging

Jaarvergadering 2017-2018

27 januari 2018 door Liesbeth

Het was een drukbezochte vegadering dit jaar, een kleine 30 mensen waren aanwezig. Er werd gestart met de Olzielster. Frans had verzocht om een vroege behandeling van het onderwerp, zodat hij direct daarna  terug kon naar huis. Ina was namelijk net die dag thuisgekomen na een aansterkperiode in de Mieden. Frans heeft duidelijk gemaakt wat de waarde is van de Olnzielster: communicatiemiddel, vastleggen van de historie en natuurlijk de PR. Vandaar dat er ook besloten werd om niet te bezuinigen op het drukken van de krant. Opties die werden genoemd om kosten te drukken waren het terug gaan naar drie nummers per jaar, subsidie anavragen en vrijwillige bijdragen van de leden. Hierover werd echter niet verder gediscussieerd en niet eens iets besloten, maar het is zoals het is. De Olnzielster blijft, en blijft mooi!

Martijn maakt prachtige notulen, en trouwens ook een prachtig jaarverslag, dus dat ga ik hier niet neerpennen. Maar de highlights:

 • de subsidie voor de driehoek is aangevraagd, 16 februari is er in het dorp een bijeenkomst.
 • Gemeente wil het dorpshuis verkopen (staat los van aankoop van de school), VDO heeft nog geen fondsen gevonden. Wanneer er meer bekend is volgt er een informatie-avond, die zal wordne begleid door Ad.
 • ik&zorg koopt de school, dat betekent dat er een nieuwe gebruikersovereenkomst zal moeten worden afgesloten tussen dorp, gemeente en ik&zorg. VDO zal namens on shandleen, maar zal het concept wel eerst voorleggen aan de leden.

De penningmeester deelde zijn verslag rond. Er onstond, zoals altijd, wat onduidelijkheid over een aantal posten. Bouke zal dit volgend jaar, als nieuw kascommissielid, gelijktrekken. De kascommissie had trouwens al wel decharge verleend.

Als dorp, als VDO, is besloten dat we een dorpsvisie gaan maken. Deze visie geeft een kader waarbinnen beslissingen kunnen worden genomen, we kunnenhelder maken wat we als dorp belangrijk vinden. Gedacht kan worden aan verkeer, verlichting, dorpshuis, school etc. Een werkgroep gaat zich hiermee bezighouden, Sietse, Eric, Gijs, Geeske, Arnejan, Ad.

Een bardienstteam heeft opgezegd, maar we hebben drie nieuwe  medewerkers: Corry, Maaike en Christine.

Niet onbelangrijk: de joker is uitgegeven aan Christine, aangezien zij de sleutel van de fiets van Paul had gestolen…..

ach, en toen de rondvraag nog.

 • De ijsclub viert 10 februari vanaf 14 uur het 90 jarig bestaan, en er wordt om 15 uur een kado aangeboden aan het dorp.
 • Raymond gaat bij de gemeente, opnieuw, vragen om de stenen in de weg te vervangen door asfalt.
 • Ad meldt dat men gebruik kan maken van Stut-en-Steun, initiatief van de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, 050-2112044 of welkom@stutensteun.nl
 • Tim wil graag dat het voetbalveldje beter gemaaid wordt.
 • Gea wil graag dat het schelpenpaadje bij Huitsing weer verbeterd wordt
 • Bouke geeft aan dat het carbidschieten voortaan niet meer bij de boerderij kan worden gehouden vanwege de paarden. Waarschijnlijk wordt het dus bij het dorpshuis volgend jaar.
 • Sietse wil graag meer passeerstroken aan de Dijkumerweg
 • Martijn meldt dat op 10 maart de voorjaarsschoonmaak wordt gehouden, uitnodiging volgt.
 • Gijs vraagt of de dames wc verkleind kan worden, en de heren wc een urinoir kan krijgen.
 • en volgende week kan men mosselen eten, graag even opgeven!

 

Opgenomen in Algemeen nieuws

Ruimte voor inwoners in Het Hogeland

24 januari 2018 door Liesbeth

Inwoners van de toekomstige gemeente Het Hogeland hebben behoefte aan een gemeente die open staat voor inwonersinitiatieven. Een gemeente die oplossingsgericht is, durft te experimenten en los te laten. Een gemeente die niet regisseert maar expertise aanbiedt, faciliteert en begeleidt. Dit is een aantal conclusies uit gesprekken van de BMWE-gemeenten met inwoners die zijn samengevat in een Visie Inwonerkracht voor Het Hogeland. Deze is daarnaast gebaseerd op huidige sociaalmaatschappelijke veranderingen, een andere kijk op lokale democratie en de visie van de nieuwe gemeente Het Hogeland zelf. Inwoners en de gemeente Het Hogeland gaan in de toekomst meer met elkaar samenwerken aan leefbaarheid.

Samenwerking met inwoners zal een andere rol van de gemeente Het Hogeland vragen. Uiteraard blijft de rol als hoeder van het algemeen belang, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening en zorg bestaan. Maar bij het samenwerken met inwoners ontstaat een nieuwe gemeentelijke rol: die van partner en facilitator, in plaats van eigenaar en regisseur. Medewerkers van Het Hogeland zullen leren met tijd, prioriteit, financiën, beleidskaders en met wettelijke bandbreedte te experimenten. Uiteraard kan dit soms spanningen opleveren. Er zijn immers niet te negeren kaders en wet- en regelgeving. Ook de relatie tussen college en gemeenteraad zal veranderen. Want ook zij zullen hun rol naar inwoners moeten herdefiniëren. En tot slot zullen óók inwoners moeten wennen aan de andere rol van een gemeente.

De Visie Inwonerkracht staat op 31 januari op de agenda van de Raadsklankbordgroep. Daarna zal de Visie definitief vastgesteld worden door de vier colleges en gemeenteraden van BMWE. De gemeente schrijft vervolgens een plan van aanpak waarin de visie op inwonerkracht gezamenlijk wordt uitgewerkt. Samen met inwoners, medewerkers, bestuurders en raadsleden.

 

Opgenomen in gemeentenieuws

Dizain aan de slag met huisstijl voor Het Hogeland

18 januari 2018 door Liesbeth

 

Bureau Dizain gaat de huisstijl voor de nieuwe gemeente Het Hogeland ontwerpen. Het Groningse bureau kwam als beste uit de bus bij een presentatie op dinsdag 16 januari jl. Er waren vier bureaus uitgenodigd die twee mogelijke ontwerpen mochten presenteren. Dizain kwam als winnaar naar voren.

De presentaties zijn gegeven aan de stuurgroep Herindeling BMWE-gemeenten en de werkgroep huisstijl. Daarna boog de werkgroep huisstijl en een selectie van de stuurgroep zich over de gepresenteerde ontwerpen én over de presentatie van de bureaus zelf. Dat gebeurde aan de hand van een aantal functionele criteria.

Dizain gaat het ontwerp nader uitwerken. In februari 2018 krijgen de inwoners van de vier gemeenten en de medewerkers de gelegenheid om te kiezen uit twee varianten. Eind februari van dit jaar ligt er een definitieve huisstijl. Die wordt stapje voor stapje ingevoerd via de zogenaamde ‘dragers’: van briefpapier tot wagenpark en van visitekaartjes tot bewegwijzering.

 

Opgenomen in gemeentenieuws

Gratis cursus Politiek Actief

18 januari 2018 door Liesbeth

Er komen steeds meer taken op het bordje van gemeenten te liggen en leden van de gemeenteraad krijgen met heel veel onderwerpen te maken. En dat roept vragen op: “Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een gemeente zelf beslissen?” “Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren – wie doet nu eigenlijk wat?” En: “Ik wil actief worden in de politiek, hoe pak ik dat eigenlijk aan?”. Daarom houden de gemeenteraden van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond in samenwerking met ProDemos in februari de cursus Politiek Actief. Het is een algemeen informerende cursus.

Deelname aan de cursus is voor inwoners van de toekomstige gemeente Het Hogeland gratis. De BMWE-gemeenten zijn op zoek naar cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in de lokale politiek maar nog niet goed weten wat de mogelijkheden zijn. Of cursisten die stap aan het eind van de cursus ook daadwerkelijk zetten, is aan henzelf.

Programma

Tijdens vier avonden wordt ingegaan op de politiek in het algemeen en de gemeentelijke politiek én is er aandacht voor vaardigheden als debatteren. De cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis in Onderdendam. Er zijn in totaal uit vier bijeenkomsten – elk met een ander thema:

Woensdagavond 7 februari: Introductie en algemene staatsinrichting

Dinsdagavond 13 februari: De gemeentelijke organisatie

Woensdagavond 19 februari: ‘Hoe oefen ik invloed uit?’

Woensdagavond 7 maart: Mogelijkheid voor het bijwonen van de Raadsklankborgroep (in de raadzaal in Uithuizen).

Het bijwonen van een raadsvergadering en de uitreiking van de certificaten vinden plaats in maart, in de eigen gemeente. Meer informatie volgt.

Meedoen

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1 februari 2018 aanmelden bij Henk Reijsoo, raadsgriffier van Bedum, via h.reijsoo@bedum.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente Bedum: 050 – 301 89 11. Vragen over de cursus kunnen aan hem of aan de griffier van de eigen gemeente gesteld worden. Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen – bij een aantal van minder dan 12 deelnemers gaat de cursus niet door.

 

 

Opgenomen in gemeentenieuws

Oh jeetje! …. Oh wat leuk!

12 januari 2018 door Liesbeth

Oh jeetje, nou gaan ze weg….

maar wat fijn dat ze hun droom kunnen volgen, en hoe leuk gaat het worden met Liz en Jouke:

Kaart van Isabel en Idse

Opgenomen in Algemeen nieuws

Ramp tijdens kerstdiner voorkomen

24 december 2017 door Liesbeth

Ach en wee, zo’n 28 mensen waren aanwezig tijdens het kerstdiner. Overal zaten groepjes mensen, lekker aan het eten met elkaar, drinken, kletsen. En toen gebeurde de ramp: de kaasfondue was mislukt. Wederom werd de vegetarische gemeenschap van Oldenzijl getroffen. En enkel en alleen het snelle en doortastende optreden van Yo, nadat anderen elkaar alleen versteend in wanhoop hadden kunnen aankijken, voorkwam erger. Direct werd de kaasfondue omgebouwd naar een vegetarische gourmet, en iedereen was weer veilig. Voor het volgende jaar zijn preventieve maatregelen aangekondigd door Trudy: volgend jaar zal diezelfde vegetarische gemeenschap haar eigen eten gaan maken.

 

Misschien ook een leuke optie voor de vleeseters?

Met enorme dank aan Abel, Yes en Gea voor het voorwerk, Louis ook nog voor het tijdens en nawerk en Ad voor de koffie, en iedereen die zijn eigen drinken heeft ingeschonken en zijn eigen bordje naar de keuken heeft gebracht: jullie namen…. het zijn er te veel om op te noemen.

Opgenomen in Algemeen nieuws

Advertenties